Fakta bokföring

Kategori: Okategoriserade
Uppdaterad: 2019-03-11

Här kommer en lista på olika begrepp som är bra att känna till och ha kunskap om när det gäller din bokföring. Listan kommer att uppdateras allt eftersom, välkommen att höra av dig med begrepp som du saknar på listan.

Inbetalning

En inbetalning är en ekonomisk händelse då pengar byter ägare. Ett inflöde av pengar (likvida medel) till en redovisningsenhet. Det som kallas inbetalning är när en obetald faktura betalas av en kund och på så sätt bidrar till att likvida medel kommer in till företaget. Det gör också att företaget får en kundfodran mindre, det vill säga att fakturan betalas.

Utbetalning

En utbetalning är ett utflöde av likvida medel till ett annat företag. Det kan till exempel handla om att ditt företag betalar fakturor för kontorsmaterial. På samma gång minskar då företagets likvida medel men också förtagets leverantörsskulder.

Kostnad

En kostnad är enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) minskade ekonomiska fördelar under en redovisningsperiod. Det kan handla om minskade värden hos tillgångarna eller utbetalningar, eller att skuldernas värden ökar och på så sätt minskar kapitalet. En kostnad kan även beskrivas vara penningvärdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en period.

Intäkt

Är motsats till kostnad och innebär då istället ökade ekonomiska fördelar under en redovisningsperiod. Det kan handla om tillgångars ökade värden eller att skulder minskat i värde. Det bidrar till en ökning av det egna kapitalet. En intäkt kan också beskrivas som det ökade penningvärdet av utförda prestationer eller värdet av varor som levererats  och utförda tjänster under en period. En intäkt är en periodiserad inkomst, eller som en inkomst redovisad på den period som den avser. En intäkt är alltså periodiserad inkomst, värdet av en periods försäljning.

Ansvarsförbindelse

Bokföringsnämndens rekommendation definierar en ansvarsförbindelse som: Ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller fler osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir.

Eventualtillgång

En eventualtillgång kan behöva upplysas om men den behöver aldrig bokföras. En eventualtillgång kan beskrivas som en framtida händelse som ligger utanför kontroll, det är en möjlig tillgång som härör ifrån händelser som tidigare inträffat.

Avsättning

En avsättning kan göras med framtida utgifter i åtanke. Avsättningen är alltså en skuld med förfallodatum och belopp som är oklara.

Eget kapital

Det som kallas för eget kapital är det belopp som finns kvar i företaget (nettotillgångarna) efter att företagets skulder dragits bort från tillgångarna.

Skuld

En skuld kan beskrivas som en förpliktelse att återbetala en summa pengar vid ett visst datum. Inom bokföring räknas även avsättning som skuld, även om avsättningen mer är en framtida skuld. Om ett företag inte betalar sina skulder så kan företaget försättas i konkurs.

Tillgång

Man brukar skilja på tillgångar genom att dela upp dem i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar kan i sin tur delas upp i matriella och immatriella samt finansiella tillgångar. En tillgång är ett företags sammanlagda förmögenhet, det är resurser som anses vara ekonomiska fördelar i framtiden.

Utlägg

Utlägg delas in i två olika typer, egna utlägg och utlägg för anställda. Egna utlägg kan beskrivas som att en anställd eller delägare i företaget lägger ut egna pengar för arbetsrelaterade ändamål, för till exempel tjänsteresor. Utlägg för anställda är de utlägg som arbetsgivaren betalar för att ersätta egna utlägg

Kontering

En kontering innebär att du bestämmer vilka konton en affärshändelse berör. Vanligt vid en kontering är att minst två, ibland tre konton berörs. Du kan inte slutföra en kontering om debit och kredit inte är i balans.

Kontoplan

Det vanligaste förekommande är att företag använder någon form av BAS-kontoplan. En kontoplan är en förteckning över alla konton som företaget använder i sin bokföring.

Verifikation

En verifikation kan vara ett kvitto eller faktura som använda som bevis i bokföringen, för att styrka en post. När företaget fått verifikationen så bör den numreras i bokföringen.

Läs mer om bokföring

Kanske är du också intresserad av;

Kommentera eller Fråga

Bokföringsprogram
På den här sidan kan du lära dig mer om bokföring och hur du driver den administrativa biten av ett företag. Vi kommer också att lägga upp en hel del information och tips om olika bokföringsprogram och hur du sköter den dagliga verksamheten med hjälp av dessa. För närvarande bygger vi upp innehållet på sajten för att erbjuda så heltäckande information som möjligt.

Bokföringsprogram24.se

Den här webbplatsen samlar information och fakta om olika bokföringsprogram samt skriver artiklar om företagande och praktisk bokföring.

trefyra5 Produktion AB
Org.nummer 556914-5013
Tredje Långgatan 13a
413 03 Göteborg
info@trefyra5.se